شرایط شکایت از قاضی بصورت اینترنتی همراه با فیلم آموزشی function checkform(){ if (LoxBlog.name.value =='') {alert('لطفا نام خود را وارد كنيد'); return false; } if (LoxBlog.adres.value =='') {alert('لطفا آدرس پست الكترونيك خود را وارد كنيد'); return false; } if (LoxBlog.msg.value =='') {alert('لطفا متن ارسالی خود را وارد كنيد'); return false; } return true;}

 شرایط شکایت انتظامی از قاضی در دادسرای انتظامی

 ۱ تیر ۱۴۰۰مجید سعادتیشکایت, شکایت ، فرم ، دادسرا ، کیفری, قاضی, موارد تخلف قاضی
شرایط شکلی شکایت انتظامی از قاضی
با توجه به ماده ۱۵ آیین نامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضایی قضات و همچنین هزینه های دادرسی انواع دعاوی مالی و غیرمالی، اعتراض، تجدیدنظرخواهی، اعاده داردسی عادی و فوق العاده، شکایت کیفری، دیوان عدالت اداری، شورای حل اختلاف و پروانه وکالت سال ۱۳۹۸ و رویه عملی دادسرای انتظامی قضات، شکایت انتظامی از قاضی باید حاوی نکات ذیل باشد:
 
۱- نام، نام خانودادگی، اقامتگاه (نشانی محل سکونت یا کار)، کد ملی، کد پستی، (در صورت امکان) شماره تماس اعم از ثابت و همراه، شماره دورنگار و پست الکترونیک شخص شاکی انتظامی
 
۲- سمت شاکی انتظامی در پرونده قضایی
 
تذکر: در صورتی که طرح شکایت انتظامی از طرف وکیل شاکی صورت می گیرد، حق شکایت انتظامی وکیل باید در وکالت نامه وی تصریح شده باشد.
 
۳- اعلام کلاسه (شماره) پرونده قضایی مورد شکایت
 
۴- اعلام هویت قاضی یا قضات مورد شکایت
 
۵- مشخص کردن موارد مورد شکایت و مستند قانونی هر یک از آن‌ها
 
بیشتر بدانیم : مهمترین تخلفات انتظامی قضات در قوانین
 
شاکی باید ضمن تعیین تخلف یا تخلفات صورت گرفته قاضی از مقررات قانونی، مواد قانونی مربوط به هر تخلف از قوانین موضوعه کشوری را اعم از قانون آیین دادرسی کیفری، قانون مجازات اسلامی تعزیرات، قانون آیین دادرسی مدنی در شکایت خود تصریح کند به نحوی که شکایت کلی باشد.
 
۶- پیوست نمودن مستندات مورد شکایت از قبیل تصاویر دادنامه، برگ احضاریه یا اخطاریه، برگ اجراییه و غیره.
 
تذکر: سابقاً مطابق با رویه عملی، تصویر مصدق کارت ملی شاکی انتظامی نیز باید پیوست می شد، ولی در اصلاحات اخیر شرایط پذیرش شکایت انتظامی این امر نیاز نیست ولی توصیه می شود که ضمیمه شود.
 
۷- امضاء شاکی یا نماینده قانونی وی و در صورت عجز از امضاء، اثر انگشت شاکی.
 
۸- ابطال تمبر مبلغ ۳۰۰.۰۰۰ ریال به شکواییه به استناد هزینه های دادرسی انواع دعاوی مالی و غیرمالی، اعتراض، تجدیدنظرخواهی، اعاده داردسی عادی و فوق العاده، شکایت کیفری، دیوان عدالت اداری، شورای حل اختلاف و پروانه وکالت سال ۱۳۹۸ که قابل تهیه از تمامی دادگستری های سراسر کشور می باشد.
 
ضمانت اجرای شرایط
۱- چنانچه شکایت انتظامی از قاضی حاوی هریک از شرایط مذکور نباشد، به آن ترتیب اثر داده نشده و بایگانی می شود.
 
۲- در صورتی که شکوائیه فاقد برخی از نکات فوق بوده لکن به تشخیص دادستان انتظامی قضات موضوع مهم و قابل رسیدگی باشد، شکوائیه به دادیار دادسرای انتظامی قضات ارجاع که رسیدگی و اظهارنظر می‌نماید.
 
طرق ارسال شکایت انتظامی از قاضی
شاکی انتظامی می‌تواند شکایت خود را به یکی از طریق زیر تقدیم دادسرای انتظامی قضاوت کند:
 
۱- دادسرای انتظامی قضات با مراجعه حضوری به نشانی تهران – خیابان خیام- روبروی پارک شهر- ساختمان کاخ دادگستری – ضلع غربی ساختمان، طبقه دوم- معاونت دادسرای انتظامی قضات
 
توجه- در طبقه ذکرشده، اتاقی در سمت چپ راهروی ورودی وجود دارد که دو تن ار کارشناسان آماده خدمت به شاکیان در راهنمای طرح شکایت انتظامی می باشند.
 
۲- ارسال پستی به دادسرای انتظامی قضات با رعایت ماده ۱۵ آیین نامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضایی قضات با درج نشانی فوق و کد پستی ۱۶۴۵۶۶۶۵۶۵ که از طریق تمام دفاتر پستی سراسر کشور صورت امکان پذیر است.
 
۳- اداره کل دادگستری استان مربوطه که به تجویز ماده ۲۳ قانون نظارت بر رفتار قضایی صورت می گیرد.
 
نحوه پیگیری نتیجه شکایت
۱- بعد از وصول شکایت انتظامی از قاضی به دادسرای انتظامی قضات، ظرف مهلت ۲۰ روز، پیامک آن برای شاکی ارسال می شود.
 
۲- شاکی انتظامی می تواند برای پیگیری طرح شکایت انتظامی، یک هفته از تاریخ تحویل شکایت به یکی از طرق بیان شده، از طریق تماس با شماره تلفن‌های ۳۸۵۸۲۲۹۷ و ۳۸۵۸۲۲۰۷ (برای شهرستانی ها) با پیش شماره ۰۲۱ با دبیرخانه دادسرای انتظامی اقدام نماید.
 
کیفیت رسیدگی به شکایت
۱- سیر مراحل رسیدگی در دادسرای انتظامی قضات به پرونده شکایت انتظامی از قاضی محرمانه است.
 
۲- با توجه به ماده ۱۷ آیین نامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضایی قضات دادن تصویر از اظهارنظر مقامات قضایی دادسرای انتظامی قضات و کیفرخواست صادره به شاکی انتظامی ممنوع می باشد اما تصمیم دادسرا مبنی بر تعقیب یا منع تعقیب یا موقوفی تعقیب انتظامی و بایگانی شدن پرونده، بدون اشاره به هویت قاضی طرف شکایت از طریق مقتضی از قبیل پست الکترونیک و پیامک به اطلاع شاکی یا نماینده قانونی وی می‌رسد.
 
۳- دادسرای انتظامی قضات به تخلف انتظامی قضات رسیدگی می کند و در نتیجه جرائم عمومی ارتکابی قضات اعم از اهانت، توهین، اعمال نفوذ، سوءاستفاده از مقام، جانبداری از یکی از طرفین پرونده و غیره، در دادسرای انتظامی قضات مورد رسیدگی قرار نگرفته و باید از شوی شاکی در دادسرای عمومی ناحیه ۲۸ تهران (کارکنان دولت) مطرح تا رسیدگی شود
 
آثار سلبی شکایت انتظامی
۱- شکایت انتظامی از قاضی تأثیری در نوع و نحوه رسیدگی پرونده دادرسی مطروحه در دادسرای عمومی و انقلاب و یا دادگاه حقوقی و کیفری مربوطه و همچنین در رأی و تصمیمات اتخاذشده در آن ندارد.
 
۲- شکایت انتظامی از جهات اعاده دادرسی عادی موضوع ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری و همچنین تجویز اعاده دادرسی فوق العاده (خاص) موضوع ماده ۴۷۷ قانون مزبور محسوب نمی شود.
 
۳- شکایت انتظامی قضات از جهات رد دادرس پرونده موضوع ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، ماده ۸ قانون امور حسبی و ماده ۴۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری نبوده و به استناد آن نمی توان پرونده دادرسی را از یک قاضی اخذ و به قاضی دیگر ارجاع نمود.
 
نمونه فرم شکایت انتظامی از قاضی
دادستان محترم انتظامی قضات
 
با سلام و احترام
 
اینجانب ……….. فرزند ……….
 
دارای کد ملی …..
 
به آدرس ……………….
 
به شماره تلفن همراه ……
 
بدین وسیله مراتب شکایت انتظامی خود را از قاضی شعبه ……
 
در پرونده کلاسه …..
 
به نام …….
 
اعلام می نمایم.
 
موارد تخلف از مقررات قانونی (قواعد آمره) با ذکر مستند مواد قانونی به شرح ذیل می باشد.
 
…. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ….
 
…. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ….
 
امضاء یا اثر انگشت شاکی یا نمایند قانونی
 
 
 
 
 
پیشنهاد می کنیم در این گونه موارد حتما ضمن تماس با شماره تلفنهای دفتر با یکی از وکلای پایه حق گرا مشاوره احذ نمایید تا در رسیدن به حقوق خود بهترین نتیجه را اخذ نمایید. ما در نقاط مختلف شهر دفاتر خود را مستقر نموده ایم تا شما با کمترین زمان با ما دسترسی داشته باشد


نظرات شما عزیزان:

نام :
آدرس ایمیل:
وب سایت/بلاگ :
متن پیام:
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه:


موضوعات مرتبط: سینا اختریترفند های تعمیرات تخصصی موبایل
برچسب‌ها: آموزش شکایت علیه قاضیآموزش شکایت اینترنتی از قاضیروش شکایت از قاضی در اینترنت

تاريخ : پنج شنبه 6 آبان 1400 | 4:39 بعد از ظهر | نویسنده : Mobi |
.: Weblog Themes By BlackSkin :.